Έγγραφα που πρέπει να προσκομίζονται από τον πελάτη για αίτηση στην ΑΗΚ και ΡΑΕΚ για Φ/Β συστήματα 10KWp-10MWp με τη μέθοδο Net-Billing